نویسنده = ابراهیم گیلاسیان
تعداد مقالات: 4
1. مطالعه تاکسونومیک قبیله (Leucostomatini (Dip.: Tachinidae: Phasiinae در ایران

دوره 34، شماره 1، بهار 1393، صفحه 35-58

ابراهیم گیلاسیان؛ علی اصغر طالبی؛ یواخیم زیگلر؛ شهاب منظری


2. اولین گزارش شش گونه مگس پارازیتویید از خانواده‌ی Tachinidae (Diptera) از ایران

دوره 29، شماره 1، تابستان 1388، صفحه 53-55

مهدی غیبی؛ هادی استوان؛ کریم کمالی؛ ابراهیم گیلاسیان


3. گزارش مگس Ectophasia leucoptera (Dip.: Tachinidae) از ایران

دوره 27، شماره 2، زمستان 1386، صفحه 33-34

مهدی غیبی؛ هادی استوان؛ کریم کمالی؛ یوآخیم زیگلر؛ ابراهیم گیلاسیان