کلیدواژه‌ها = تاکسونومی
تعداد مقالات: 9
1. اولین گزارش Gelis declivis (Hym.: Ichneumonidae, Cryptinae) از نقاط مختلف ایران

دوره 37، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 465-468

عباس محمدی خرم آبادی؛ Martin Schwarz؛ شهرام حسامی


2. مطالعه سه جنس از گروه جنس Orthocentrus (Hymenoptera: Ichneumonidae, Orthocentrinae) در شمال ایران

دوره 37، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 441-460

عباس محمدی خرم آبادی؛ علی اصغر طالبی


3. گزارش جدید سه گونه زنبور خانواده Megaspilidae (Hymenoptera, Ceraphronoidea) از ایران

دوره 37، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 461-464

میترا اتباعی؛ نازیلا سقایی؛ مجید فلاح زاده


4. اولین گزارش جنس و گونه Podoschistus scutellaris (Hym.: Ichneumonidae, Poemeniinae) از ایران

دوره 37، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 371-374

عباس محمدی خرم آبادی؛ هنگامه هوشیار؛ رضا وفائی شوشتری


5. Chromoplex picticollis (Hym.: Ichneumonidae) مرتبط با گل‌آذین کلاپرک Asteraceae: اولین گزارش یک جنس و گونه برای ایران

دوره 37، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 283-284

عباس محمدی خرم ‌آبادی؛ علیرضا پورحاجی؛ حسین لطفعلی‌زاده؛ ماتیاس ریدل


6. Study of the genus Lissonota (Hymenoptera: Ichneumonidae: Banchinae) in southern Iran

دوره 36، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 89-97

عباس امیری؛ علی اصغر طالبی؛ کارمن ری دل کاستیلو؛ احسان رخشانی؛ حمید رضا حاجی قنبر


8. Two new Phradonoma species (Coleoptera: Dermestidae) from Iran

دوره 28، شماره 1، تابستان 1387، صفحه 87-91

J. Háva؛ J. Háva؛ J. Háva؛ J. Háva؛ A. Herrmann


9. Oak cynipid gall inquilines of Iran (Hym.: Cynipidae: Synergini), with description of new species

دوره 25، شماره 2، زمستان 1384، صفحه 15-50

H. Yarmand؛ Z. Ács؛ Z. Ács؛ Z. Ács؛ M. Tavakoli؛ Zs. Pénzes؛ Zs. Pénzes؛ Zs. Pénzes؛ M. H. Assareh؛ M. Bechtold؛ Z. Ács؛ Zs. Pénzes؛ J. Pujade-Villar؛ G. Melika؛ S. E. Sadeghi؛ H. Askary