کلیدواژه‌ها = پراکنش
تعداد مقالات: 5
1. مطالعه سه جنس از گروه جنس Orthocentrus (Hymenoptera: Ichneumonidae, Orthocentrinae) در شمال ایران

دوره 37، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 441-460

عباس محمدی خرم آبادی؛ علی اصغر طالبی


2. گزارش جدید سه گونه زنبور خانواده Megaspilidae (Hymenoptera, Ceraphronoidea) از ایران

دوره 37، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 461-464

میترا اتباعی؛ نازیلا سقایی؛ مجید فلاح زاده


3. Chromoplex picticollis (Hym.: Ichneumonidae) مرتبط با گل‌آذین کلاپرک Asteraceae: اولین گزارش یک جنس و گونه برای ایران

دوره 37، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 283-284

عباس محمدی خرم ‌آبادی؛ علیرضا پورحاجی؛ حسین لطفعلی‌زاده؛ ماتیاس ریدل


4. Oak cynipid gall inquilines of Iran (Hym.: Cynipidae: Synergini), with description of new species

دوره 25، شماره 2، زمستان 1384، صفحه 15-50

H. Yarmand؛ Z. Ács؛ Z. Ács؛ Z. Ács؛ M. Tavakoli؛ Zs. Pénzes؛ Zs. Pénzes؛ Zs. Pénzes؛ M. H. Assareh؛ M. Bechtold؛ Z. Ács؛ Zs. Pénzes؛ J. Pujade-Villar؛ G. Melika؛ S. E. Sadeghi؛ H. Askary