تعداد مقالات: 870
-23. بررسی آزمایشگاهی زهرآگینی قارچ Metarhizium anisopliae روی (Thrips tabaci (Thys.: Thripidae و شکارگر آن (Orius albidipennis (Hem.: Anthocoridae

دوره 30، شماره 1، تابستان 1389، صفحه 15-32

عزیز  خرازی پاکدل؛ رضا طلایی حسنلویی؛ حمید رضا پوریان


-21. تأثیر سه رژیم غذایی بر طول مراحل رشد و نمو و تخم‌گذاری کنه‌ی شکارگر Amblyseius herbicolus (Acari: Phytoseiidae) در شرایط آزمایشگاه

دوره 30، شماره 1، تابستان 1389، صفحه 51-68

مهیار رفعتی فرد؛ جلال جلالی سندی؛ جلیل حاجی‌زاده؛ بی‌بی‌آسیه نطقی مقدم


-20. جدول زندگی شب‌پره‌ی برگ‌خوار فرفیون،Simyra dentinosa (Lepidoptera: Noctuidae)، در شرایط طبیعی ارومیه

دوره 30، شماره 1، تابستان 1389، صفحه 69-82

یعقوب فتحی‌پور؛ یونس کریم‌پور؛ علی‌اصغر طالبی؛ سعید محرمی‌پور


-19. گزارش جدید مگس (Cheilosia cumanica (Dip.: Syrphidae از ایران

دوره 30، شماره 1، تابستان 1389، صفحه 83-86

آنته ووجیک؛ بابک قرالی


-17. A survey of alfalfa aphids and their natural enemies in Isfahan, Iran, and the effect of alfalfa strip-harvesting on their populations

دوره 30، شماره 1، تابستان 1389، صفحه 13-28

B. Gharali؛ E. Rakhshani؛ B. Hatami؛ R. Ebadi؛ H. Rakhshani


-13. First report of two ichneumonid wasp species from Iran

دوره 30، شماره 1، تابستان 1389، صفحه 59-60

G. Sabahi؛ S. H. Goldansaz؛ H. Kishani Farahani؛ K. Hortsmann


-11. First report of Tydeus caudatus (Acari: Tydeidae) from Iran

دوره 30، شماره 1، تابستان 1389، صفحه 63-65

Y. Fathipour؛ K. Kamali؛ M. Darbemamieh


-8. مقایسه‌ی ویژگی‌های زیستی مگس زیتون، Bactrocera oleae (Dip.: Tephritidae)، روی ارقام زیتون در شرایط آزمایشگاه

دوره 29، شماره 2، زمستان 1388، صفحه 11-30

یوسف جعفری خالجیری؛ لطیف صالحی؛ راحله شهبازی


-7. زیست شناسی و دموگرافی زنجرک خرما،Ommatissus lybicus (Hem.: Tropiduchidae)، در سه دمای ثابت

دوره 29، شماره 2، زمستان 1388، صفحه 31-44

آرزو پاینده؛ کریم کمالی؛ یعقوب فتحی‌پور؛ هادی استوان


-4. پارازیتیسم طبیعی زنبور Telenomus busseolae (Hym.: Scelionidae) پارازیتوئید تخم ساقه‌خواران نیشکر Sesamia spp. (Lep.: Noctuidae) در ارقام تجاری نیشکر در خوزستان

دوره 29، شماره 2، زمستان 1388، صفحه 99-112

ارسلان جمشیدنیا؛ عزیز خرازی پاکدل؛ حسین اللهیاری؛ ابراهیم سلیمان نژادیان


-3. اولین گزارش دو گونه کنه‌ی شکارگر (Acari: Phytoseiidae) برای فون ایران

دوره 29، شماره 2، زمستان 1388، صفحه 113-116

جواد نوعی؛ جلیل حاجی‌زاده؛ فرید فرجی؛ هادی استوان؛ لطیف صالحی


-2. اولین گزارش زنبور Pachycrepoideus vindemmiae (Hym.: Pteromalidae) از ایران

دوره 29، شماره 2، زمستان 1388، صفحه 117-118

حسین کیشانی فراهانی؛ سید حسین گلدانساز؛ قدرت‌الله صباحی؛ هانس بوئر