تعداد مقالات: 870
53. Two new records of encyrtids as parasitoid of Sphaerolecanium prunastri (Hem.: Coccidae) in Iran

دوره 28، شماره 2، زمستان 1387، صفحه 75-78

S. Goldasteh؛ E. Rakhshani؛ F. Hasanpour؛ A. A. Talebi؛ A. Stojanovic


54. Apanteles laspeyresiellus (Hymenoptera: Braconidae), a new record for Iran insect fauna

دوره 28، شماره 2، زمستان 1387، صفحه 79-80

A. I. Lozan؛ Y. Fathipour؛ A. A. Talebi؛ A. Norouzi


55. Notes on some Encyrtidae (Hymenoptera: Chalcidoidea) from Iran

دوره 28، شماره 2، زمستان 1387، صفحه 81-84

H. Ostovan؛ M. Shojaei؛ M. Fallahzadeh؛ K. Kamali


56. Demographic parameters of the diamondback moth, Plutella xylostella (Lep.: Plutellidae) on five rapeseed cultivars

دوره 28، شماره 2، زمستان 1387، صفحه 49-59

Y. Fathipour؛ A. A. Talebi؛ N. Ebrahimi


58. بررسی آزمایشگاهی زهرآگینی سه قارچ بیمارگر در کنترل سوسک شاخک‌بلند سارتا، Aeolesthes sarta (Col.: Cerambycidae)

دوره 28، شماره 1، تابستان 1387، صفحه 19-34

محمد ابراهیم فرآشیانی؛ حسن عسکری؛ مژگان احتشام حسینی


60. مطالعه‌ی دو‌شکلی جنسی کرم سیب، Cydia pomonella (Lep.: Tortricidae)، با استفاده از ریخت‌سنجی هندسی در شمال غرب ایران

دوره 28، شماره 1، تابستان 1387، صفحه 51-62

صمد خاقانی‌نیا؛ سید ابوالقاسم محمدی؛ علی‌مراد سرافرازی؛ کریم حداد ایرانی‌نژاد؛ ابراهیم ابراهیمی؛ سیامک علوی‌کیا؛ رضا ظهیری


61. بررسی آزمایشگاهی قدرت بیمارگری ویروس MbNPV روی بید کلم Plutella xylostella (Lep.: Plutellidae)

دوره 28، شماره 1، تابستان 1387، صفحه 63-74

آزاده فهیمی؛ عزیز خرازی پاکدل؛ رضا طلایی حسنلویی؛ محمدرضا رضاپناه؛ فیض‌ا.. ملکی


63. گزارش دو گونه زنبور پارازیتویید (Hym.: Chalcidoidea)از شپشک نخودی انجیر در ایران

دوره 28، شماره 1، تابستان 1387، صفحه 79-80

شهرام حسامی؛ عباس محمدی خرم‌آبادی؛ سلمی‌سادات سید ابراهیمی


64. گزارش جنس Parhelophilus Girschner (Dip.: Syrphidae) از ایران

دوره 28، شماره 1، تابستان 1387، صفحه 81-82

شاهرخ پاشایی‌راد؛ رضا طلایی حسنلویی؛ بابک قرالی؛ آزاده باقری


65. A study to the Iranian Cryptinae (Hymenoptera: Ichneumonidae)

دوره 28، شماره 1، تابستان 1387، صفحه 1-11

R. Jussila؛ A. Masnadi-Yazdinejad


68. Molecular and biological characteristics of some geographic isolates of nucleopolyhedrovirus of Helicoverpa armigera (Lep.: Noctuidae)

دوره 28، شماره 1، تابستان 1387، صفحه 39-60

K. Veenakumari؛ G. B. Narabenchi؛ R. J. Rabindra؛ A. Mehrvar


71. Description of three new species of the tribe Trechini (Col.: Carabidae) from south Iran

دوره 28، شماره 1، تابستان 1387، صفحه 79-85

R. Felix؛ J. Muilwijk


72. Two new Phradonoma species (Coleoptera: Dermestidae) from Iran

دوره 28، شماره 1، تابستان 1387، صفحه 87-91

J. Háva؛ J. Háva؛ J. Háva؛ J. Háva؛ A. Herrmann


75. گزارش یک جنس و گونه از کنه‌های خانواده‌ی Ascidae از ایران

دوره 27، شماره 2، زمستان 1386، صفحه 1-2

احمد عطامهر؛ کریم کمالی؛ هادی استوان