تعداد مقالات: 861
851. گزارش جدید سفیدبالک Pealius mori (Hem.: Aleyrodidae) از ایران

دوره 37، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 289-291

شهاب منظری؛ راضیه احمدی پور؛ نسرین شهبازوار؛ شهرام فرخی


852. گزارش زنبور پارازیتویید (Pteromalus bifoveolatus ( Hym.: pteromalidae از ایران

دوره 24، شماره 1، تابستان 1383، صفحه 133-134

سعید حیدری؛ یعقوب فتحی پور؛ سید ابراهیم صادقی؛ هانس بوئر


853. گزارش (Liothrips austriacus ( Thysan.: Phlaeothripidae از ایران

دوره 24، شماره 2، زمستان 1383، صفحه 151-152

محمد رضا حسنی؛ مجید فلاح زاده


854. معرفی سوسک (.PROPOMACRUS BIMUCRONATUS (Pall از خانواده SCARABAEIDAE

دوره 3، 1,2، زمستان 1354، صفحه 93-100

منصو ر عبائی؛ مصطفی زعیری


855. اطلاعات جلد

دوره 37، شماره 2، تابستان 1396


856. گزارش شپشک آرد آلود Hem.: Coccoidea : Pseudococcidae) Phenacoccus solani )از ایران

دوره 24، شماره 1، تابستان 1383، صفحه 135-136

معصومه مقدم؛ بیژن حاتمی؛ کریم زیبایی؛ محمد رضا سبز علیان


857. گزار ش سوسک آبزی( Haliplus heydeni ( Col.: Haliplidae از ایران

دوره 24، شماره 2، زمستان 1383، صفحه 153-154

احمد عطا مهر


858. فهرستی از حشرات استان فارس

دوره 3، 1,2، زمستان 1354، صفحه 101-102

ه. میرزایانس؛ ع. هاشمی؛ ه. برومند؛ م. زعیری؛ غ. رجبی


859. گزارش یک گونه ی جدید موریانه از ایران (Microcerotermes sistaniensis sp.n. (Isoptera : Termitidae

دوره 24، شماره 2، زمستان 1383، صفحه 155-163

رحیم غیور فر؛ محمد سعید اختر


860. فهرستی از پروانه های استان خراسان

دوره 3، 1,2، زمستان 1354، صفحه 103-103

غلامحسین کلالی


861. معرفی یک گونه جدید از MANTICHORA Fabr

دوره 3، 1,2، زمستان 1354، صفحه 105-106

یاروسلاو مارش