مقایسه‌ی ویژگی‌های زیستی مگس زیتون، Bactrocera oleae (Dip.: Tephritidae)، روی ارقام زیتون در شرایط آزمایشگاه

نویسندگان

چکیده

مگس زیتون، Gmelin Bactrocera oleae، از آفات مهم میوه‌ی زیتون در اغلب مناطق زیتون‌کاری محسوب می‌شود. زیست‌‌شناسی این آفت روی پنج رقم زیتون در شرایط آزمایشگاه با دمای 2 ± 25 درجه‌ی سیلسیوس و رطوبت نسبی 5 ± 65 درصد و دوره‌ی نوری 16 ساعت روشنایی و 8 ساعت تاریکی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که در کل مدت زمان رشد و نمو مراحل نابالغ مگس زیتون روی پنج رقم زیتون اختلاف معنی‌داری وجود ندارد؛ ‌هرچند، رشد و نمو مرحله‌ی لاروی آفت روی دو رقم زرد و شنگه با سه رقم گلوله، ماری و روغنی اختلاف معنی‌داری نشان داد. ‌طول دوره‌ی یک نسل در ارقام ماری، روغنی، زرد، شنگه و گلوله به‌ترتیب 24/5 ± 24/93، 78/5 ± 56/91، 92/3 ± 74/86، 39/2 ± 86/84 و
85/2 ± 56/82 روز به‌دست آمد. ‌میانگین طول دوره‌ی پیش از تخم‌ریزی این مگس، 52/0 ± 53/5 و فاصله‌ی بین جفت‌گیری‌های مجدد 67/0 ± 05/10 روز محاسبه شد. ‌میزان تخم‌ریزی مگس ماده تحت تأثیر نوع رقم زیتون بود. ‌میانگین تعداد تخم گذاشته‌شده توسط هر حشره‌ی ماده روی میوه‌ی زیتون‌های ارقام گلوله، زرد، شنگه، روغنی و ماری به‌ترتیب
9/69 ± 340، 88/20 ± 254، 44/45 ± 75/221، 5/43 ± 25/203 و 45/50 ± 25/110 عدد شمارش شد. ‌میانگین طول عمر حشرات نر و ماده در شرایط بدون تغذیه به‌ترتیب 21/0 ± 16/3 و 2/0 ± 92/2 و در شرایط تغذیه با آب و عسل
96/6 ± 64/75 و 18/6 ± 16/86 روز برآورد شد. ‌میانگین طول عمر حشرات نر و ماده ضمن تغذیه با آب و عسل در صورت وجود فعالیت جفت‌گیری و تخم‌گذاری، به‌ترتیب به 53/3 ± 55/56 و 18/4 ± 7/67 روز کاهش یافت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison of biological aspects of olive fly, Bactrocera oleae (Dip.: Tephritidae), on olive varieties under laboratory conditions

نویسندگان [English]

  • Y. Jafari Khaljiri
  • L. Salehi
  • R. Shahbazi
چکیده [English]

The olive fly, Bactrocera oleae is an important pest of olive groves. Biology of this pest was investigated on five varieties of olive under laboratory conditions at temperature 25  2C, 65  5% RH and 16L: 8D. The results showed that there is not any significant difference on the total developmental time of immature stages of olive fly reared on five olive varieties. However, developmental time of larvae on two varieties of Zard and Golouleh showed significant difference with those fed on Shenge, Roghani and Marri. The generation times estimated on Marri, Roghani, Zard, Shenge and Golouleh varieties were 93.24  5.24, 91.56  5.78, 86.74  3.92, 84.86  2.39 and 82.56  2.85 days, respectively. The mean pre-oviposition period of the fly was 5.53  0.52 days and the mean time for the female to mate once again was 10.05  0.67 days. The female oviposition rate was affected by olive varieties. The mean number of the eggs laid by each female on olive fruit varieties of Goloule, Zard, Shenge, Roghani and Marri was obtained 340  69.9, 254  20.88, 221.75  45.44, 203.25  43.5 and 110.25  50.45, correspondingly. The mean longevity of the non-feeding male and female flies was estimated 2.92  0.2 and 3.16  0.21 days and it was 75.64  6.96 and 86.16  6.18 days for well-fed male and female flies with honey and water, respectively. The mean longevity of the well-fed male and female flies decreased to 56.55  3.53 and 67.7  4.18 days, respectively, as they had matting activity and olive fruits were presented to them for female oviposition.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Biological aspects
  • olive fly
  • Bactrocera oleae