بررسی آغاز جستجوگری و رفتار جستجوگری در کلنی‌های با عملکرد بالا و عملکرد پایین زنبور عسل نژاد ایرانی، (Apis mellifera meda (Hym.: Apidae

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مهندسی بیوتکنولوژی کشاورزی

2 استاد پژوهش موسسه علوم دامی کشور

3 استادیار موسسه تحقیقات بیوتکنولوژی کشور

4 استادیار دانشگاه پیام نور تهرا شرق

چکیده

آغاز جستجوگری در دوران زندگی زنبورهای کارگر، مهم‌ترین و برجسته‌ترین پدیده در تقسیم کاری وابسته به سن در زندگی زنبور عسل می‌باشد. به علت اثرات متقابل عوامل خارجی، اجتماعی و فاکتورهای فردی زنبوران کارگر، شروع جستجوگری یکی از صفات پیچیده فنوتیپی و عملکردی در سیستم بیولوژیک زنبورعسل است. تأثیر گرده‌افشانی به میزان رفتار جستجوگری و جمعیت زنبوران جستجوگر بستگی دارد. بنابراین، این تحقیق سعی در تشخیص سن شروع جستجوگری و رفتار جستجوگری زنبورهای کارگر در کلنی‌های با عملکرد بالا و عملکرد پایین دارد. رفتار جستجوگری و تولید عسل در کلنی‌های مختلف زنبورعسل در مناطق متفاوت، همبستگی معنی‌داری دارد. اگر یک کلنی جستجوگری را زودتر شروع کند، می‌تواند عسل بیشتری تولید نماید. همچنین، براساس نتایج به‌دست‌آمده از این تحقیق، طول پیک شروع جستجوگری در کلنی‌های با عملکردهای بالا (سن 16 تا 23 روزگی) طولانی‌تر از کلنی‌های با عملکرد پایین (سن 17 تا 21 روزگی) بود. نتایج نشان داد که زنبورهای برگشتی (05/0P <) و زنبورهای برگشتی با گرده به کندو (05/0P <) در کلنی‌های پرتولید بیش از کلنی‌های کم‌تولید می‌باشد. نتایج این تحقیق اولین سن جستجوگری متفاوتی را در مقایسه با مطالعات قبلی نشان می‌دهد. در مطالعات قبلی اولین سن جستجوگری زنبوران کارگر 21 روز بعد از تولد گزارش شده بود. نتایج به‌دست‌آمده نشان می‌دهد که تعداد زنبورهای جستجوگر همبستگی مثبتی با تولید عسل در کلنی‌ها دارد. همچنین اولین سن جستجوگری در کلن‌های با تولید بالا در سنین زودتری مشاهده می‌شود که می‌تواند منجر به تولید بیشتر در این کلن‌ها شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Foraging initiation and foraging behavior in high and low performance of Iranian honeybee, Apis mellifera meda (Hym.: Apidae), colonies

نویسندگان [English]

  • Zahra Tahmasbi 1
  • Gholamhosein Tahmasbi 2
  • Rahim Osfoori 3
  • Mohammad Ali Ebrahimi 4
  • Mohammad Babaie
چکیده [English]

The starting of foraging is likely the most important phenomenon in the age based division of labor in honeybees. It also prepare one of the most complicated phenotypic trait in biological system since the intercourse of different external, social and personage factors. Pollination effect is related to foraging behavior and foragers' population, so this research aims to determine foraging initiation and foraging behavior of worker bees in high and low performance colonies. There is a significant correlation between foraging behavior and honey production in different colonies and in various regions. Early foraging leads to higher production of honey in a colony. Also‚ based on the results obtained, the peak of foraging initiation in high performance colony was longer (age of 16-23 day) and in low performance colony was shorter (age of 17-21day). The results indicate that the retuned bees (P < 0.05) and returned bees with pollen load (P < 0.05) in high production colonies are more than low production colonies. Results have shown differences in the age of first foraging (AFF) comparing to previous studies‚ in which represented AFF starts 21 days after birthday of worker foragers. Obtained results have shown that the number of forager bees has positive correlation with honey production in honeybee colonies and also AFF of high production colonies was started in earlier age that can due to higher production in these colonies.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Iran
  • honey bee
  • foraging initiation
  • high performance
  • low performance