گزارش زنبور( Metaphycus angustifrons Compere ( Hym.: Encyrtidae پارازیتویید شپشک ( Coccus hesperidum (L.) (Hom .: Coccidae از ایران


عنوان مقاله [English]

Report of Metaphycus angustifrons Compere ( Hym.: Encyrtidae ),Parasitoid of Coccus hesperidum(L.) (Hom .: Coccidae) from Iran

نویسندگان [English]

  • A. Davoodi
  • A.A. Talebi
  • Gh. R. Radjabi
  • Y. Fathipour
  • Z. Xu