چگونگی تأثیر غلظت های زیرکشنده کنه‌کش بایفنازیت بر پارامترهای زیستی کنة تارتن دولکه ای Tetranychus urticae (Acari: Tetranychidae) در شرایط آزمایشگاه

نوع مقاله: مقاله کامل، فارسی

نویسندگان

گروه گیاهپزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه یاسوج

چکیده

در پژوهش حاضر اثرات زیرکشندگی (LC10 = 21, LC20 = 52 and LC30 = 100 ppm) کنه­ کش بایفنازیت (فلورامایت® SC 24%) روی پارامترهای زیستی کنة تارتن دولکه­ ای، Tetranychus urticae Koch، در شرایط آزمایشگاهی مورد ارزیابی قرار گرفت. آنالیز داده ­ها با استفاده از تئوری جدول زندگی دوجنسی ویژه سن-مرحله زیستی انجام شد. نتایج نشان داد طول دوره مراحل مختلف زیستی نابالغ دئوتونمف­ های تیمار شده تحت تأثیر غلظت­ های زیرکشنده قرار نگرفتند. طول عمر کنه­ های بالغ ماده تحت تأثیر تیمارهای مختلف قرار گرفت و بیش­ترین طول این دوره در تیمار شاهد مشاهده شد (36/23 روز). علاوه بر این، باروری کل نیز به‌صورت معنی­داری تحت تأثیر غلظت ­های مختلف مورد مطالعه قرار گرفت و کم­ترین میزان این پارامتر (02/27 تخم) در غلظت زیرکشنده LC30 ثبت شد. داده ­های ارائه شده در پژوهش حاضر مؤید آن است که اثرات غلظت­ های زیرکشنده، نتاج دئوتونمف­ های تیمار شده را نیز تحت تأثیر قرار می­دهد. بر همین اساس، غلظت ­های مختلف مورد مطالعه مقادیر نرخ خالص تولید مثل (R0) را در مقایسه با تیمار شاهد کاهش دادند (شاهد = 93/57، LC10 = 17/49، LC20 = 50/41  و LC30 = 87/32 نتاج/فرد). نرخ­های ذاتی (r) و متناهی (λ) افزایش جمعیت نیز در کنه­ هایی که با غلظت­های مختلف زیرکشنده تیمار شده بودند در مقایسه با تیمار شاهد کاهش یافت. بیش­ترین مقادیر نرخ­ های ذاتی و متناهی افزایش جمعیت در تیمار شاهد ثبت شد (به­ترتیب 208/0 و 232/1 برروز). کاهش نرخ رشد در تیمارهای مختلف زیرکشنده، افزایش متوسط مدت زمان یک نسل (T) را به‌دنبال داشت (شاهد = 48/19، LC10 = 80/19، LC20 = 10/20  و LC30 = 45/19 روز). نتایج حاصل از پژوهش حاضر، ضرورت توجه به اثرات زیرکشندگی سموم در ارزیابی اثرات کلی آفت­کش­ها بر آفات و دشمنان طبیعی آن­ها را آشکار می­نماید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

How sublethal concentrations of Bifenazate affect biological parameters of Tetranychus urticae (Acari: Tetranychidae) at laboratory conditions

نویسندگان [English]

  • Elham Rezaei
  • Amin Sedaratian-Jahromi
  • Mojtaba Ghane-Jahromi
  • Mostafa Haghani
Department of Plant Protection, Faculty of Agriculture, Yasouj University, Yasouj
چکیده [English]

In the present study, sublethal effects (LC10=21, LC20=52 and LC30=100 ppm) of Bifenazate (Floramite® 24% SC) on biological parameters of the most important phytophagous mite, Tetranychus urticae Koch, was evaluated under laboratory conditions. Data analysis was performed using Age-stage two sex life table theory. Our results revealed that immature development of treated deutonymphs of T. urticae was not significantly affected by sublethal treatments. Female longevity was affected by sublethal concentrations and the highest value for this period was recorded at control (23.36 day). Furthermore, total fecundity was also negatively affected in female mites developed from treated deutonymphs and the lowest value was obtained at LC30 (27.02 egg). We also present data supporting that the sublethal effects could carry over to the next generation. Accordingly, sublethal concentrations reduced the net reproductive rate (R0), and there were significant differences among the values of this parameter at all treatments tested when compared with control (control=57.93, LC10=49.17, LC20=41.50 and LC30=32.87 offspring/individual). The intrinsic (r) and finite (λ) rates of increase were also significantly lower in mites treated with sublethal concentrations. The highest estimated values for r and λ were recorded at control (0.208 and 1.232 day-1,respectively). Finally, with the reduce rate of development observed for individuals treated with sublethal concentrations, the mean generation time (T) was significantly higher in individuals exposed to any concentration tested (control=19.48, LC10=19.80, LC20=20.10and LC30=19.45 day). Our data underline the importance of considering the role of sublethal effects when attempting to evaluate the total impacts of specific pesticide on an insect pest population and its progeny.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Spider mites
  • Chemical control
  • integrated management
  • mortality
  • Intrinsic rate of increase