نمایه نویسندگان

ب

 • باقری زنوز، ابراهیم شب پره هندی ( Plodia interpunctella Hbn) و دشمنان طبیعی آن Lep.Phyctidae [دوره 1، شماره 1، 1352، صفحه 23-40]
 • برومند، هوشنگ کلید شناسائی سوسکهای PHYNCHOPHORA در ایران [دوره 1، شماره 2، 1352، صفحه 101-108]

ر

 • رجبی، غلامرضا گونه های موجود از جنس (CAPNODIS Eschscholtz 1829 (COL.BUPRESTIDAE در ایران [دوره 1، شماره 1، 1352، صفحه 13-22]
 • رسولیان، غلامرضا تأثیر ماده شیمیائی عقیم کننده TEPA روی پروانه کارادرینا (Spodoptera exigua HB( Lep. Noctuidae [دوره 1، شماره 1، 1352، صفحه 41-49]

ص

 • صفوی، محمد کلید شناسائی خانواده های نیم سخت بالپوشان ایران سن های خانواده SCUTELLERIDAE [دوره 1، شماره 2، 1352، صفحه 97-100]
 • صفوی، محمد کلید شناسائی خانواده های نیم سخت بالپوشان ایران HEM. HETEROPTERA [دوره 1، شماره 1، 1352، صفحه 3-12]
 • صفوی، محمد سخنرانی پرفسور Remaudiére بمناسبت چهارمین و کنگره گیاهپزشکی [دوره 1، شماره 1، 1352، صفحه 71-87]

ع

 • عبائی، منصور پروانه های زیان آور جنگلهای بلوط در ایران [دوره 1، شماره 2، 1352، صفحه 109-126]

م

 • محرمی، محمد حسن استفاده از کشت نباتاتیکه در تقلیل جمعیت نماتد ریشه مؤثرند [دوره 1، شماره 1، 1352، صفحه 51-70]
 • میرزایانس، هایک پروانه های زیان آور جنگلهای بلوط در ایران [دوره 1، شماره 2، 1352، صفحه 109-126]
 • مروان، پ. گونه های جدید سوسکهای CARABOIDEA در ایران I [دوره 1، شماره 2، 1352، صفحه 93-94]
 • مروان، پ. گونه های جدید سوسکهای CARABOIDEA در ایران II [دوره 1، شماره 2، 1352، صفحه 95-96]