نویسنده = طالبی، علی اصغر
تعداد مقالات: 17
1. گزارش جدید (Liposcelis paeta (Psocoptera: Liposcelididae از ایران

دوره 34، شماره 1، بهار 1393، صفحه 95-96

ادوارد ل. مک‌فورد؛ امین صدارتیان؛ علی اصغر طالبی؛ رضا جریانی


2. مطالعه تاکسونومیک قبیله (Leucostomatini (Dip.: Tachinidae: Phasiinae در ایران

دوره 34، شماره 1، بهار 1393، صفحه 35-58

ابراهیم گیلاسیان؛ علی اصغر طالبی؛ یواخیم زیگلر؛ شهاب منظری


3. The first report of Microplitis fulvicornis (Hym.: Braconidae: Microgastrinae) as a parasitoid of Spodoptera exigua (Lep.: Noctuidae) from Iran

دوره 33، شماره 4، زمستان 1392، صفحه 71-72

A. I. Lozan؛ A. A. Talebi؛ A. Karimi-Malati؛ Y. Fathipour


4. First record of Pediobius metallicus (Hym.: Eulophidae) from Iran

دوره 33، شماره 2، تابستان 1392، صفحه 93-94

E. Rakhshani؛ A. A. Talebi؛ A. Nadimi؛ A. Gumovsky


5. A taxonomic study of the genus Phasia (Dip.: Tachinidae) in Iran, with two new records

دوره 33، شماره 2، تابستان 1392، صفحه 19-31

S. Manzari؛ A. A. Talebi؛ J. Ziegler؛ E. Gilasian


6. Cardiochiles fallax (Hym.: Braconidae), a new species record for Iran

دوره 33، شماره 2، تابستان 1392، صفحه 83-85

A. I. Lozan؛ A. A. Talebi؛ Y. Fathipour؛ R. Taghizadeh


7. Three new records of the genera Leiophron and Euphorus (Hym.: Braconidae: Euphorinae) from Iran

دوره 33، شماره 2، تابستان 1392، صفحه 73-79

C. van Achterberg؛ S. Farahani؛ A. A. Talebi؛ E. Rakhshani


8. Two new records of aphid hyperparasitoids (Hym.: Figitidae) from Iran

دوره 32، شماره 2، زمستان 1391، صفحه 137-140

J. Pujade-Villar؛ E. Rakhshani؛ A. A. Talebi؛ M. Khayrandish Koshkooei


9. Comparative life table parameters of beet armyworm, Spodoptera exigua (Lep.: Noctuidae), on four commercial sugar beet cultivars

دوره 32، شماره 1، تابستان 1391، صفحه 109-124

M. Bazoubandi؛ Y. Fathipour؛ A. A. Talebi؛ A. Karimi-Malati


10. Life cycle and fecundity of Spodoptera exigua (Lep.: Noctuidae) on five soybean varieties

دوره 30، شماره 2، زمستان 1389، صفحه 1-12

Y. Fathipour؛ A. A. Talebi؛ S. Farahani


11. Demographic parameters of the diamondback moth, Plutella xylostella (Lep.: Plutellidae) on five rapeseed cultivars

دوره 28، شماره 2، زمستان 1387، صفحه 49-59

Y. Fathipour؛ A. A. Talebi؛ N. Ebrahimi


12. Two new records of encyrtids as parasitoid of Sphaerolecanium prunastri (Hem.: Coccidae) in Iran

دوره 28، شماره 2، زمستان 1387، صفحه 75-78

S. Goldasteh؛ E. Rakhshani؛ F. Hasanpour؛ A. A. Talebi؛ A. Stojanovic


13. Apanteles laspeyresiellus (Hymenoptera: Braconidae), a new record for Iran insect fauna

دوره 28، شماره 2، زمستان 1387، صفحه 79-80

A. I. Lozan؛ Y. Fathipour؛ A. A. Talebi؛ A. Norouzi


16. Preliminary taxonomic study of the genus Praon (Hymenoptera: Braconidae: Aphidiinae) and its host associations in Iran

دوره 26، شماره 2، زمستان 1385، صفحه 19-34

A. Rezwani؛ P. Starý؛ P. Starý؛ P. Starý؛ P. Starý؛ Ž. Tomanović؛ Ž. Tomanović؛ Ž. Tomanović؛ Ž. Tomanović؛ S. Manzari؛ A. A. Talebi؛ E. Rakhshani