نویسنده = طالبی، علی‌اصغر
تعداد مقالات: 5
1. جدول زندگی شب‌پره‌ی برگ‌خوار فرفیون،Simyra dentinosa (Lepidoptera: Noctuidae)، در شرایط طبیعی ارومیه

دوره 30، شماره 1، تابستان 1389، صفحه 69-82

یعقوب فتحی‌پور؛ یونس کریم‌پور؛ علی‌اصغر طالبی؛ سعید محرمی‌پور


3. تعیین شاخص‌های تغذیه‌ای لاروهای شب‌پره‌یHyles euphorbiae (Lep.: Sphingidae) روی گونه‌های مختلف فرفیون

دوره 29، شماره 1، تابستان 1388، صفحه 37-49

یونس کریم‌پور؛ یعقوب فتحی‌پور؛ علی‌اصغر طالبی؛ سعید محرمی‌پور؛ امین صدارتیان


4. مقایسه‌ی برخی ویژگی‌های زیستی زنجرک Empoasca decipiens (Hom.: Cicadellidae) روی چهار گونه لوبیا

دوره 27، شماره 1، تابستان 1386، صفحه 1-13

بهرام ناصری؛ یعقوب فتحی‌پور؛ علی‌اصغر طالبی


5. گزارش زنبور پارازیتویید ( Psyllaephagus stenopsyllae (Hym.: Encyrtidae از ایران

دوره 25، شماره 2، زمستان 1384، صفحه 83-84

علی عامری؛ علی‌اصغر طالبی؛ ژی‌هانگ ژو؛ احسان رخشانی