نویسنده = سلیمان نژادیان، ابراهیم
تعداد مقالات: 3
1. اولین گزارش جنس و گونه‌ی (Florithrips traegardhi (Thys.: Thripidae از ایران

دوره 31، شماره 2، زمستان 1390، صفحه 101-103

لیلا رمضانی؛ محمدسعید مصدق؛ ابراهیم سلیمان نژادیان؛ سعید باقری؛ کامبیز مینایی


2. پارازیتیسم طبیعی زنبور Telenomus busseolae (Hym.: Scelionidae) پارازیتوئید تخم ساقه‌خواران نیشکر Sesamia spp. (Lep.: Noctuidae) در ارقام تجاری نیشکر در خوزستان

دوره 29، شماره 2، زمستان 1388، صفحه 99-112

ارسلان جمشیدنیا؛ عزیز خرازی پاکدل؛ حسین اللهیاری؛ ابراهیم سلیمان نژادیان


3. پارامترهای دموگرافیک جمعیت شته‌ی سبز پنبه،(Aphis gossypii (Hom.: Aphididae، در مزارع پنبه‌ی منطقه‌ی گرگان

دوره 26، شماره 2، زمستان 1385، صفحه 23-44

علی افشاری؛ ابراهیم سلیمان نژادیان؛ هوشنگ بیات اسدی؛ پرویز شیشه بر