نویسنده = حجازی، میرجلیل
تعداد مقالات: 2
2. بررسی اثرات حشرهکشهای اندوسولفان، ایمیداکلوپرید و ایندوکساکارب روی تخم، لارو سن سوم و شفیرهی بالتوری سبز Chrysoperla carnea (Neu.: Chrysopidae).

دوره 31، شماره 1، تابستان 1390، صفحه 37-50

غلامرضا گلمحمدی؛ میرجلیل حجازی؛ شهزاد ایرانیپور؛ سید ابوالقاسم محمدی