نویسنده = عباسی‌پور، حبیب
تعداد مقالات: 1
1. اولین گزارش زنبورهای پارازیتوئید Microchelonus subcontractus و (Bracon intercessor (Hym.: Braconidaeاز ایران

دوره 32، شماره 1، تابستان 1391، صفحه 89-92

آئورل لوزان؛ مسلم بسیج؛ محمد محمودوند؛ حبیب عباسی‌پور