نویسنده = اوانز، گرگوری آلین
تعداد مقالات: 1
1. گزارش زنبور پارازیتوئید (Eretmocerus delhiensis (Hym.: Aphelinidae از ایران

دوره 34، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 17-18

گرگوری آلین اوانز؛ آرش راسخ؛ امیر خادم پور؛ پرویز شیشه بر