نویسنده = صحراگرد، احد
تعداد مقالات: 6
1. کارایی چند نوع تله در جلب و شکار مگس میوه زیتون Bacterocera oleae (Diptera: Tephritidae) و حشرات غیرهدف در منطقه رودبار ایران

دوره 38، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 307-318

احد صحراگرد؛ محمد رضا عباسی مژدهی؛ سارا امینی فتحکوهی


2. عملکرد زیستی شته جالیز Aphis gossypii (Hemiptera: Aphididae) روی شش گیاه میزبان مختلف در شرایط میکروکازم

دوره 38، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 151-172

خدیجه مداحی؛ احد صحراگرد؛ رضا حسینی؛ ولی الله بنی عامری


5. جدول زندگی مقایسه‌ای Aphis craccivora (Hem: : Aphididae) روی میزبان گیاهی Robinia pseudoacacia در شرایط مزرعه و آزمایشگاه

دوره 36، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 249-257

احد صحراگرد؛ رضا جلالی پور؛ خدیجه مداحی؛ آزاده کریمی ملاطی