نویسنده = ابراهیمی، ابراهیم
تعداد مقالات: 13
1. اثر سن تخم (Ephestia kuehniella (Lepidoptera: Pyralidae روی پراسنجه های زیستی و جدول زندگی (Trichogramma evanescens (Hymenoptera: Trichogrammatidae

دوره 39، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 255-270

فاطمه تابع بردبار؛ پرویز شیشه بر؛ ابراهیم ابراهیمی


2. قبیلة (Acanthaclisini (Neuroptera: Myrmeleontidae در ایران

دوره 39، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 185-194

ابوالفضل حاجی اسمعیلیان؛ رضا وفائی شوشتری؛ فریبا مظفریان؛ ابراهیم ابراهیمی


3. کشف و توصیف جنس نر گونة (Echthromyrmex sehitlerolmez Koçak & Kemal, 2008 (Neuroptera: Myrmeleontidae از ایران

دوره 38، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 423-427

ابوالفضل حاجی اسمعیلیان؛ رضا وفائی شوشتری؛ فریبا مظفریان؛ ابراهیم ابراهیمی؛ ویکتور کیروخاتسکی


5. اولین گزارش از زنبور Cameron (Hym.: Vespidae: Polistinae) Polistes rothneyi از ایران

دوره 36، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 235-237

آرمین نعمتی؛ محمد خیراندیش؛ ابراهیم ابراهیمی؛ جیمز میشل کارپنتر


6. کلید شناسایی گونه های خانواده ی Sphecidae در ایران ( Insecta Hymenoptera)

دوره 24، شماره 2، زمستان 1383، صفحه 109-136

ابراهیم ابراهیمی


7. مقایسه برخی پارامترهای کیفی جمعیت هایی از زنبور Hym.: trichogrammatidae ) Trichogramma brassicae ) در شمال ایران

دوره 24، شماره 1، تابستان 1383، صفحه 29-47

محمدرضا عطاران؛ محمود شجاعی؛ ابراهیم ابراهیمی


8. گزارش پنج گونه زنبور مرتبط با گا ل های نسترن از ایران

دوره 23، شماره 1، تابستان 1382، صفحه 107-108

احسان رخشانی؛ علی اصغر طالبی؛ سید ابراهیم صادقی؛ شابا توروژی؛ ابراهیم ابراهیمی


10. گزارش زنبور پارازیتویید (Pachyneuron grande Thomson ( Hym.: Pteromalidae از ایران

دوره 21، شماره 1، تابستان 1380، صفحه 113-114

ابراهیم ابراهیمی؛ سید ابراهیم صادقی


11. گزارش زنبور (Homalotylus nigricornis Mercet( Hym.: Encyrtidae از ایران

دوره 21، شماره 1، تابستان 1380، صفحه 115-116

حسینعلی لطفعلی زاده؛ ابراهیم ابراهیمی


12. معرفی 6 گونه زنبور پارازیت جدید برای فون ایران

دوره 13، 1,2، زمستان 1372، صفحه 113-113

ابراهیم ابراهیمی