نویسنده = تقی زاده، مسعود
تعداد مقالات: 1
1. کارایی گاز ازن در کنترل شب‌پره آرد، (Lep.: Pyralidae) Ephestia kuehniellaو تأثیر آن در کیفیت کشمش

دوره 36، شماره 1، بهار 1395، صفحه 49-59

راحیل میرابی مقدم؛ رضا صادقی؛ مسعود تقی زاده