نویسنده = حسن پور، مهدی
تعداد مقالات: 5
2. تاثیر کشت های نواری ذرت و اسپرس در کنترل کرم ساقه‌خوار اروپایی ذرت، (Ostrinia nubilalis (Lepidoptera: Crambidae و عملکرد هر دو محصول

دوره 39، شماره 1، بهار 1398، صفحه 1-15

الهام زارعی؛ سید علی اصغر فتحی؛ مهدی حسن پور؛ علی گلی زاده


4. تاثیر ورمی‌کمپوست بر واکنش تابعی زنبور پارازیتوئید Aphidius colemani (Hym., Braconidae) نسبت به شته جالیز، Aphis gossypii (Hem., Aphididae)

دوره 37، شماره 1، بهار 1396، صفحه 81-93

لیلا متقی نیا؛ مهدی حسن پور؛ جبراییل رزمجو؛ اسماعیل چمنی؛ مجتبی حسینی


5. Comprative life table parameters of the Spodoptera exigua (Hübner) (Lepidoptera: Noctuidae) on corn hybrids under laboratory conditions

دوره 35، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 17-27

مژگان مردانی طلایی؛ قدیر نوری قنبلانی؛ بهرام ناصری؛ مهدی حسن پور؛ لیلا متقی نیا؛ سیدمظفر منصوری