نویسنده = تقّدسی، محمّد‌ولی
تعداد مقالات: 1
1. مقایسه میزان آلودگی 22 رقم زیتون به مگس میوه زیتون، Bactrocera oleae (Dip.: Tephritidae)، در ایستگاه تحقیقات زیتون طارم استان زنجان

دوره 34، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 69-81

محمّد‌ولی تقّدسی؛ محمود عظیمی؛ علی‌اکبر کیهانیان