نویسنده = حاجی زاده، جلیل
تعداد مقالات: 5
1. اولین گزارش از (Camponotidea saundersi (Hemiptera, Heteroptera, Miridae برای ایران

دوره 38، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 247-251

سعدی محمدی؛ رضا حسینی؛ جلیل حاجی زاده


2. شناسایی مولکولی و ریخت‌شناسی دو گونه از کنه‌های خانواده‌Pachylaelapidae Berlese (Acari: Mesostigmata) در استان گیلان

دوره 38، شماره 1، بهار 1397، صفحه 117-127

رضا حسینی؛ سمانه مجاهد؛ جلیل حاجی زاده؛ علی احدیت


3. زیست شناسی آزمایشگاهی کنه( Typhlodromips caspiansis (Acari: Phytoseiidae شکارگر کنه های تارتن ( Tetraanychidae)

دوره 24، شماره 1، تابستان 1383، صفحه 49-65

مهیار رفعتی فرد؛ جلیل حاجی زاده؛ مسعود اربابی


4. تاثیر دماهای مختلف روی پارامترهای زیستی کفشدوزک (Hippodamia variegate ( Col.: Coccinellidaeدر شرایط آزمایشگاهی

دوره 22، شماره 1، تابستان 1381، صفحه 13-28

شهریار جعفری؛ جلیل حاجی زاده؛ جلال جلالی سندی؛ رضا حسینی


5. بررسی آزمایشگاهی اثر دما روی دوره های رشدی کفشدوزک Oenopia conglobata تغذیه شده روی شته صنوبر

دوره 22، شماره 1، تابستان 1381، صفحه 1-11

زهرا مجیب حق قدم؛ جلال جلالی سندی؛ سید ابراهیم صادقی؛ جلیل حاجی زاده