نویسنده = خواجه علی، جهانگیر
تعداد مقالات: 1
1. First report of Altenia mersinella (Lep.: Gelechiidae: Gelechiinae: Litini), a pest of pistachio, from Iran

دوره 35، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 73-74

جهانگیر خواجه علی؛ حمید رخشانی؛ وازریک نظری