نویسنده = جوزیان، عسگر
تعداد مقالات: 3
2. گزارش مگس Tephritidae) Urophora mauritanica Macquart,1843 ) ازایران

دوره 24، شماره 1، تابستان 1383، صفحه 131-132

برنارد مرز؛ بابک قرالی؛ عسگر جوزیان


3. گزارش گونه ( Chaetorellia carthami Stackelberg , 1929 ( Dip.:Tephritidae از ایران

دوره 21، شماره 2، زمستان 1380، صفحه 101-102

بابک قرالی؛ عسگر جوزیان