نویسنده = سرافرازی، علیمراد
تعداد مقالات: 1
1. گزارش سن( Cymus melanocephalus Fb.( Hem.:Lygaeidae از ایران

دوره 20، شماره 2، زمستان 1379، صفحه 103-104

کتایون خردمند؛ غلامرضا رسولیان؛ عزیز خرازی پاکدل؛ علیمراد سرافرازی