نویسنده = پورمیرزا، علی اصغر
تعداد مقالات: 4
1. بررسی زیست شناسی سوسک قهوه ای برگ خوار توسکا (Galerucella Lineola) ( Col .: Chrysomelidae ) در استان گلستان

دوره 24، شماره 1، تابستان 1383، صفحه 99-120

سیدابراهیم صادقی؛ سید مرسل احمدی؛ نورالدین شایسته؛ محمد حسن صفر علیزاده؛ علی اصغر پورمیرزا


2. مقایسه روش های کنترل سر خرطومی برگ یونجه در همدان

دوره 24، شماره 1، تابستان 1383، صفحه 67-81

محمد خانجانی؛ علی اصغر پورمیرزا


3. بررسی پایداری سمیت نه حشره کش بر اساس تلفات زنبور (Trissolcus grandis ( Thom.) ( Hym.; Scelionidae

دوره 20، شماره 2، زمستان 1379، صفحه 57-70

عزیز شیخی گرجان؛ خلیل طالبی؛ علی اصغر پورمیرزا؛ موسی صابر


4. بررسی مقاومت سنین مختلف لارو شب پره هندی .Plodia interpunctella Hb در برابر حشره کش میکربی Bacillus thuringiensis

دوره 2، شماره 1، تابستان 1353، صفحه 25-34

محمد جواد مراد اسحقی؛ علی اصغر پورمیرزا