نویسنده = حیدری، سعید
تعداد مقالات: 2
1. گزارش زنجرک (Rhytidodus nobilis (Hom.: Cicadellidaeاز ایران

دوره 24، شماره 2، زمستان 1383، صفحه 141-142

سعید حیدری؛ یعقوب فتحی پور؛ سید ابراهیم صادقی؛ جاسک زودو


2. گزارش زنبور پارازیتویید (Pteromalus bifoveolatus ( Hym.: pteromalidae از ایران

دوره 24، شماره 1، تابستان 1383، صفحه 133-134

سعید حیدری؛ یعقوب فتحی پور؛ سید ابراهیم صادقی؛ هانس بوئر