نویسنده = زیبایی، کریم
تعداد مقالات: 1
1. گزارش شپشک آرد آلود Hem.: Coccoidea : Pseudococcidae) Phenacoccus solani )از ایران

دوره 24، شماره 1، تابستان 1383، صفحه 135-136

معصومه مقدم؛ بیژن حاتمی؛ کریم زیبایی؛ محمد رضا سبز علیان