نویسنده = عبائی، منصور
تعداد مقالات: 4
1. بیولوژی کنه تارتن نوئل (Oligonychus ununguis (Acari: Tetranychidaeدر کلاردشت مازندران

دوره 24، شماره 2، زمستان 1383، صفحه 1-18

حسن بریمانی ورندی؛ کریم کمالی؛ منصور عبائی


3. پروانه ( EUPROCTIS (=PORTHESIA ) KARGHALIKA Moore (LEP. LYMANTRIIDAE

دوره 2، شماره 2، زمستان 1353، صفحه 77-84

منصور عبائی


4. پروانه های زیان آور جنگلهای بلوط در ایران

دوره 1، شماره 2، زمستان 1352، صفحه 109-126

هایک میرزایانس؛ منصور عبائی