نویسنده = حجت، سیدحسین
تعداد مقالات: 1
1. گزارش پنج گونه Carabidae از ایران

دوره 24، شماره 2، زمستان 1383، صفحه 143-144

سارا محمدزاده فرد؛ سیدحسین حجت