نویسنده = پازوکی، علی
تعداد مقالات: 4
1. گزارش گونه ی( Notocelia punicana Kuznetsov, 1956 ( Lep.: Tortricidae : Olethreutinaeاز ایران

دوره 23، شماره 2، زمستان 1382، صفحه 123-124

هلن عالی پناه؛ حسنعلی احمدیان؛ علی پازوکی