نویسنده = زارعی، رسول
تعداد مقالات: 1
1. گزارش سوسک بذر خوارشیرین بیان (Bruchidius glycyrhizae (Col.:Bruchidae از ایران

دوره 23، شماره 1، تابستان 1382، صفحه 109-110

حسن آل منصور؛ رسول زارعی