نویسنده = خلیلی ماهانی، مریم
تعداد مقالات: 1
1. گزارش زنبور هیپرپارازیتویید (Baryscapus erynniae ( Hym.: Eulophidae از ایران

دوره 22، شماره 2، زمستان 1381، صفحه 87-88

مریم خلیلی ماهانی؛ بیژن حاتمی؛ حسین سیدالاسلامی؛ جان لاسال