نویسنده = حیدری، رحیم
تعداد مقالات: 1
1. زیست شناسی و توزیع فضایی زنبور برگخوار رز (Arge rosae ( Hym.: Argidaeدر گیلان

دوره 21، شماره 2، زمستان 1380، صفحه 25-37

احد صحراگرد؛ رحیم حیدری