نویسنده = اکبری، ابوالفضل
تعداد مقالات: 1
1. شناسائی و طبقه بندی هفده خانواده از عنکبوتهای ایران

دوره 17، 1,2، زمستان 1376، صفحه 71-80

حمید رضا گودرزی؛ سیاوش تیرگری؛ کریم کمالی؛ ابوالفضل اکبری