نویسنده = برومند، ه
تعداد مقالات: 1
1. فهرستی از حشرات استان فارس

دوره 3، 1,2، زمستان 1354، صفحه 101-102

ه. میرزایانس؛ ع. هاشمی؛ ه. برومند؛ م. زعیری؛ غ. رجبی