نویسنده = زرانی، فریبرز
تعداد مقالات: 1
1. مطالعه فونستیکی موریانه های صنعت نفت ایران

دوره 14، شماره 1، زمستان 1373، صفحه 81-81

فریبرز زرانی