نویسنده = حاجی اسمعیلیان، ابوالفضل
تعداد مقالات: 2
1. قبیلة (Acanthaclisini (Neuroptera: Myrmeleontidae در ایران

دوره 39، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 185-194

ابوالفضل حاجی اسمعیلیان؛ رضا وفائی شوشتری؛ فریبا مظفریان؛ ابراهیم ابراهیمی


2. کشف و توصیف جنس نر گونة (Echthromyrmex sehitlerolmez Koçak & Kemal, 2008 (Neuroptera: Myrmeleontidae از ایران

دوره 38، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 423-427

ابوالفضل حاجی اسمعیلیان؛ رضا وفائی شوشتری؛ فریبا مظفریان؛ ابراهیم ابراهیمی؛ ویکتور کیروخاتسکی