دوره و شماره: دوره 33، شماره 2، تابستان 1392 
10. First record of Pediobius metallicus (Hym.: Eulophidae) from Iran

صفحه 93-94

E. Rakhshani؛ A. A. Talebi؛ A. Nadimi؛ A. Gumovsky


12. Cardiochiles fallax (Hym.: Braconidae), a new species record for Iran

صفحه 83-85

A. I. Lozan؛ A. A. Talebi؛ Y. Fathipour؛ R. Taghizadeh