دوره و شماره: دوره 35، شماره 2، تابستان 1394 
2. ارزیابی مطلوبیت نسبی شش رقم سیب‌زمینی نسبت به مینوز گوجه فرنگی،Tuta absoluta (Lep.: Gelechidae)

صفحه 13-23

سیدعلی اصغر فتحی؛ رویا بهرو بنمار؛ قدیر نوری قنبلانی؛ بهرام ناصری


5. غربال‌گری انبوه ژنوتیپ‌های مختلف برنج نسبت به کرم ساقه‌خوار نواری برنج،Chilo suppressalis (Walker) (Lep.: Pyralidae) در شرایط مزرعه

صفحه 49-61

مهرداد عمواقلی طبری؛ قدیر نوری قنبلانی؛ سید علی‌اصغر فتحی؛ علی مؤمنی؛ جبرائیل رزمجو؛ علیرضا نبی‌پور


8. نخستین گزارش ملخPolysarcus denticauda (Tettigoniidae: Phaneropterinae) از ایران و ویژگی‌های ‌بیواکوستیکی آن

صفحه 89-91

شبنم جعفری؛ محمدحسن کاظمی؛ محمود شجاعی؛ حسین لطفعلی‌زاده؛ محسن مفیدی نیستانک


9. اولین گزارش سه گونه زنبور پارازیتوئید از شپشک‌های گیاهی ایران

صفحه 93-96

زهرا فعلی کوهی‌خیلی؛ محمدرضا دماوندیان؛ حسن بریمانی ورندی؛ حسن براری