دوره و شماره: دوره 21، شماره 1، تابستان 1380 
1. فون مگسهای زیر خانواده Syrphinae در شهرستان ارومیه

صفحه 1-19

نادر گل محمد زاده خیابان؛ مهرداد پرچمی عراقی


6. بررسی اثر Bacillus thuringiensis Ber . روی لاروهای (Ostrinia nubilalis Hud .( Lep.: Pyralidae

صفحه 89-106

عزیز خرازی پاکدل؛ حسن عسکری؛ سید ابراهیم صادقی


11. گزارش زنبور (Homalotylus nigricornis Mercet( Hym.: Encyrtidae از ایران

صفحه 115-116

حسینعلی لطفعلی زاده؛ ابراهیم ابراهیمی