دوره و شماره: دوره 2، شماره 1، تابستان 1353 
7. حساسیت ناقلین مالاریا نسبت به حشره کشها در ایران

صفحه 37-40

عبدالوهاب منوچهری؛ احمد زینی؛ نصرت اله عشقی


8. معرفی گونه هائی از زنبورهای Aculeata

صفحه 41-52

مرتضی اسماعیلی؛ رشید رستگار