نامة انجمن حشره شناسی ایران (JESI) - اصول اخلاقی انتشار مقاله