نامة انجمن حشره شناسی ایران (JESI) - اخبار و اعلانات