نویسنده = احمد عاشوری
یادگیری بویایی و دوام حافظه در زنبور Venturia canescens (Hym.: Ichneumonidae)

دوره 37، شماره 1، خرداد 1396، صفحه 15-26

حسین کیشانی فراهانی؛ یاسمن مقدسی؛ پوریا آبرون؛ احمد عاشوری


بررسی حضور، پراکنش و دوره‌ی فعالیت حشره‌ی کامل پروانه‌ی جوانه‌خوار بلوط Tortrix viridana (Lep.: Tortricidae) با استفاده از تله‌های فرمونی در استان کردستان

دوره 27، شماره 1، شهریور 1386، صفحه 47-59

حامد غباری؛ سید حسین گلدانساز؛ حسن عسکری؛ احمد عاشوری؛ عزیز خرازی پاکدل؛ محمد رضا بی‌همتا