نشــریه علمی نامــه انجمـن حشــره شناسی ایــران، با قدمتــــی قریب به 50 ســال از ارکان اصلی انجمن علمی حشره‌شناسی ایران می‌باشد. 

در نشریه علمی نامه انجمن حشره شناسی ایران، مقاله‌های ارسالی در تمام حوزه‌های دانش حشره شناسی قابل بررسی و انتشار است. 

این نشریه یافته‌های پژوهشگران مختلف داخلی و خارجی را با بهره گیری از اعضای هیات تحریریه برجستة خود که متشکل از اساتید و پژوهشگران داخلی و بین المللی می‌باشد، به صورت مقاله‌های کامل پژوهشی، گزارش ها و مقاله‌های کوتاه علمی و تک‌نگاشت، بعد از گذراندن مراحل داوری به زبان فارسی و یا انگلیسی منتشر می کند.  

این نشریه دارای مجوز انتشار از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی می‌باشد. 

نوشتارهای ارسالی به این نشریه در گذشته نباید در هیچیک از نشریات علمی داخلی یا خارجی منتشر شده و یا به طور همزمان به نشریة دیگری ارسال شده باشد. 

شماره جاری: دوره 39، شماره 3 - شماره پیاپی 79، پاییز 1398 

4. تاثیر دما بر برخی ویژگی های زیستی زنبور انگل‌واره Habrobracon hebetor (Hymenoptera: Braconidae)

صفحه 271-294

محمدمحسن منتظری؛ شیلا گلدسته؛ جلال شیرازی؛ الهام صنعتگر؛ رضا وفایی شوشتری


5. بررسی اثر چند ترکیب حشره کش روی بالشتک مرکبات Pulvinaria aurantii Ckll و شکارگر آن Cryptolaemus montrouzieri Mulsant

صفحه 295-309

محمد فاضل حلاجی ثانی؛ بهرام ناصری؛ هوشنگ رفیعی دستجردی؛ سیروس آقاجانزاده؛ محمد قدمیاری