نویسنده = علی گلی‌زاده
تعداد مقالات: 4
1. اثرات کشندگی و زیر‌کشندگی حشره‌کش‌های دینوتفوران و تیامتوکسام روی پارامترهای رشد جمعیت بالتوری سبز، (Chrysoperla carnea (Neu.: Chrysopidae، در شرایط آزمایشگاهی

دوره 33، شماره 3، پاییز 1392، صفحه 1-9

مینا شکورزاده؛ هوشنگ رفیعی دستجردی؛ غلامرضا گل‌محمدی؛ مهدی حسن‌پور؛ علی گلی‌زاده


2. گزارش زنبور پارازیتوئید Oomyzus sokolowskii (Hym. :Eulophidae) از ایران

دوره 27، شماره 2، زمستان 1386، صفحه 29-30

علی گلی‌زاده؛ کریم کمالی؛ یعقوب فتحی‌پور؛ حبیب عباسی‌پور؛ هانس باور


3. گزارش زنبور پارازیتوئید Cotesia plutellae (Hym.: Braconidae) از ایران

دوره 27، شماره 2، زمستان 1386، صفحه 19-20

علی گلی‌زاده؛ کریم کمالی؛ یعقوب فتحی‌پور؛ حبیب عباسی‌پور؛ اورل لوزان


4. گزارش زنبور پارازیتوئید Diadegma anurum (Hym.: Ichneumonidae) از ایران

دوره 27، شماره 2، زمستان 1386، صفحه 15-16

علی گلی‌زاده؛ کریم کمالی؛ یعقوب فتحی‌پور؛ حبیب عباسی‌پور؛ ریجو جوسیلا