کلیدواژه‌ها = Aphis craccivora
تعداد مقالات: 3
1. جدول زندگی مقایسه‌ای Aphis craccivora (Hem: : Aphididae) روی میزبان گیاهی Robinia pseudoacacia در شرایط مزرعه و آزمایشگاه

دوره 36، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 249-257

احد صحراگرد؛ رضا جلالی پور؛ خدیجه مداحی؛ آزاده کریمی ملاطی