پارامترهای تولید مثل و رشد جمعیت زنبورAnisopteromalus calandrae (Hym.: Pteromalidae) پارازیتویید سوسک چهارنقطه‌ای حبوبات Callosobruchus maculatus (Col.: Bruchidae)

نویسندگان

چکیده

پارامترهای تولید مثل و رشد جمعیت زنبور Anisopteromalus calandrae (Howard) روی لارو سن چهارم سوسک Callosobruchus maculatus (Fabricius) در دمای ثابت 1 ± 25 درجه‌ی سیلسیوس، رطوبت نسبی 5 ± 20 درصد و دوره‌ی نوری 16 ساعت روشنایی و 8 ساعت تاریکی مورد بررسی قرار گرفت. نرخ تفریخ تخم (hx) زنبور به دلیل پنهان بودن لاروهای میزبان داخل دانه‌های حبوبات برابر یک (100%) فرض شد. بر اساس نتایج به دست آمده نرخ ناخالص باروری و بارآوری 51/306 تخم و نرخ‌های خالص باروری و بارآوری 25/236 تخم در هر ماده تعیین شد. میانگین تعداد تخم تولید‌شده توسط یک زنبور ماده در هر روز 48/11 عدد و نرخ ذاتی و متناهی افزایش رشد جمعیت زنبور روی لارو سوسک چهار‌نقطه‌ای حبوبات به ترتیب 163/0 و 18/1 محاسبه شد. مدت زمان لازم برای افزایش جمعیت زنبور به اندازه‌ی نرخ خالص تولید مثل (Ro) 30/35 روز و زمان لازم برای دو ‌برابر‌ شدن جمعیت زنبور، 24/4 روز تعیین گردید. نرخ ناخالص تولید مثل زنبور 36/123 و نرخ خالص تولید مثل 49/109 ماده به ازای هر زنبور ماده در طول عمر آن محاسبه گردید. بررسی توزیع سنی پایدار جمعیت زنبور نشان داد که 3/62 درصد جمعیت زنبور را مراحل نابالغ و 7/37 درصد جمعیت را مرحله‌ی بالغ تشکیل می‌دهد. امکان استفاده از نتایج این تحقیق جهت کنترل بیولوژیک C. maculatus مورد بحث قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The reproduction and population growth parameters of Anisopteromalus calandrae (Hym.: Pteromalidae), a parasitoid of Callosobruchus maculatus (Col.: Bruchidae)

نویسندگان [English]

  • Y. Fathipour
  • A. A. Talebi
  • F. Kazemi
چکیده [English]

The reproduction and population growth parameters of Anisopteromalus calandrae (Howard) on the 4th instar larvae of Callosobruchus maculatus (Fabricius) were investigated at temperature of 25 ± 1C, 20 ± 5% R.H. and a photoperiod of 16: 8 (L: D) hours. Since the parasitoid eggs are laid inside the seeds where the host larvae live, egg hatch rate (hx) was assumed to be 1 (100%). As a result of this study, the gross and net fecundity and fertility rates were determined to be 306.51 and 236.25, respectively. The average number of eggs produced per female per day was obtained 11.48. The intrinsic and finite rates of increase on the 4th instar of C. maculatus were 0.163 and 1.18, respectively. The mean generation and doubling times were 35.30 and 4.24 days, correspondingly. The gross and net reproduction rates were 123.36 and 109.49 females/female/generation, respectively. The results of this study on the stable age distribution showed that 62.3 % and 37.7 % of the population belonged to immature stages and adults, respectively. The possible application of these results for biological control of C. maculatus is discussed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Anisopteromalus calandrae
  • Callosobruchus maculatus
  • Intrinsic rate of increase
  • net reproduction rate
  • stable population